ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สคบศ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1vcd  สื่อวีดิทัศน์
สมาชิกภายใน   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกภายนอก   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 0 บาท
2Thamma  หนังสือธรรมะ
สมาชิกภายใน   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกภายนอก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
3T  วิทยานิพนธ์
สมาชิกภายใน   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกภายนอก   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 0 บาท
4Sho  เรื่องสั้น
สมาชิกภายใน   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกไม่ได้
5serial  วารสาร
สมาชิกภายใน   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกภายนอก   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 0 บาท
6reservmat  หนังสือสำรอง
สมาชิกภายใน   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกไม่ได้
7Research  ผลงานวิชาการ
สมาชิกภายใน   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกภายนอก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
8Res  งานวิจัย
สมาชิกภายใน   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกภายนอก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
9Ref  หนังสืออ้างอิง
สมาชิกภายใน   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกไม่ได้
10MUS  เพลง ซีดีและคาราโอเกะ
สมาชิกภายใน   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกไม่ได้
11M  แผนที่
สมาชิกภายใน   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกไม่ได้
12Fic  นวนิยาย
สมาชิกภายใน   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกภายนอก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
13DOC  เอกสาร
สมาชิกภายใน   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกภายนอก   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 0 บาท
14bk  หนังสือ
สมาชิกภายใน   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกภายนอก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
15b-serial  วารสารเย็บเล่ม
สมาชิกภายใน   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกไม่ได้
16ACOM (Special collection)  ซีดีรอม
สมาชิกภายใน   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกภายนอก   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 0 บาท
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.