ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สคบศ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   พนมพร ชาโฮง.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
พ188ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
ส883ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   มนัส บูรพา.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
ม511ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   สุรีย์ ศรีภา.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)

371.102
ส867ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   บัวลอย ผินโพธ์.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
บ282ก 
การสอนแบบ "สื่อความรู..
   นิตยา เนตรศักดิ์เกษม.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
น346ก 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   สุภาพร สภาพพร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
ส837ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   จรวยรัตน์ ขวัญรัมย์.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.359
จ153ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   ดรรชนี ใจดี.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ),()

   Fulltext 12731.pdf (Fulltext) [http://elib.nidtep.go.th/ulib5..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
ด177ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   ประนอม เพชรภู่.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
ป291ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   ทองระย้า นัยชิต.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
372.7
ท192ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   สุมาลี ดาแก้ว.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
372.3044
ส842ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   อริยา กีรติชีวัน.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
ส691ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   ประภาศรี ยศภัทรภิญโญ.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
ป711ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   วิลาสินี วิเชียรรัตน์.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
ว722ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   ปริพนธ์ กรรณิกา.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.39
ป459ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   ทรงเกียรติ สว่างแสง.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
ท72ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   นันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ),()

   Fulltext 12727.pdf (Fulltext) [http://elib.nidtep.go.th/ulib5..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.102
ส691ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   สมใจ ปราบพล.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.71
ส164ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนร..
   รัตนา สถิตานนท์.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด สคบศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.910712
ร114ร 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [457]   [แสดง 20/9134 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.